Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εταιρεία «ΑΝΟΔΟΣ LOGISTICS ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», εφεξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία», τηρεί απαρέγκλιτα την ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και κοινοτικού νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων- Κανονισμός 2016/679 (ΓΚΠΔ) και του Νόμου 4624/2019. Κατωτέρω ακολουθεί πλήρης ενημέρωση σε σχέση με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία μας γενικότερα, αλλά και όσον αφορά τον δικτυακό τόπο μας - www.anodoslogistics.gr.
Επισημαίνεται ότι οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που απορρέουν από την αρχή της ασφάλειας, όπως εξειδικεύονται ιδίως στο άρθρο 32 του ΓΚΠΔ.

ΑΡΘΡΟ 1  Η Εταιρεία μας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας και ως Εκτελούσα την Επεξεργασία

Η Εταιρεία μας, στο πλαίσιο της άσκησης της δραστηριότητά της, ενεργεί είτε υπό την ιδιότητα της Υπεύθυνης Επεξεργασίας, είτε υπό την ιδιότητα της Εκτελούσας την Επεξεργασία.
Ενδεικτικά, η Εταιρεία μας λειτουργεί ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας ως προς τα προσωπικά δεδομένα του προσωπικού και των συνεργατών μας, ενώ τυγχάνει Εκτελούσα την Επεξεργασία στις περιπτώσεις εκείνες όπου: παρέχει Τεχνικές και Επιχειρηματικές συμβουλές, Εγκαθιστά, Συντηρεί και Διασφαλίζει Πληροφορικά Συστήματα, παρέχει υπηρεσίες Λογιστικές Υπηρεσίες και Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ως εξωτερικός συνεργάτης νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και στο πλαίσιο αυτό μας διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα από τα εν λόγω νομικά πρόσωπα εντολείς μας.

ΑΡΘΡΟ 2 – Γενικές Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Όταν  η εταιρεία μας επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, είτε υπό την ιδιότητα του Εκτελούντος την Επεξεργασία φροντίζει ώστε:

1.Να έχει συλλέξει και να επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα αυτά, δυνάμει των προβλέψεων της υφιστάμενης νομοθεσίας και των προϋποθέσεων που αυτή θέτει.
2.Να επεξεργάζεται τα αναγκαίως απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
3.Να μην κοινοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, παρά μόνο όταν είναι απαραίτητο και επιτρεπτό δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιεί μόνο τα δεδομένα, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα σε σχέση με το σκοπό της γνωστοποίησης, ενώ λαμβάνει μέριμνα για την ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων προτού προβεί σε αυτήν.
4.Να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ούτως ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά. Επιπλέον να επανεξετάζει περιοδικά την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών.
5.Να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες, ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρεί και επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα.
6.Να μη διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι επιβάλουν οι σκοποί, δυνάμει των οποίων συνελέγησαν και τέθηκαν σε επεξεργασία. Εντούτοις, είναι δυνατόν να τα διατηρήσει και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη:
α) για τη διαχείριση νομικών αξιώσεων της Εταιρείας μας
β) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει διάταξης νόμου.
γ) για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

ΑΡΘΡΟ 3 – Δεδομένα που πιθανόν να συλλεχθούν

Η ΑΝΟΔΟΣ LOGISTICS στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, δύναται να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συνεργατών. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι εξωτερικοί συνεργάτες, ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, νόμιμοι ή άλλοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων, καθώς και οι υπάλληλοι ή τρίτοι ενδιαφερόμενοι, αλλά και εν γένει συνεργάτες αυτών με τους οποίους η Εταιρεία συναλλάσσεται.
Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που συλλέγονται άμεσα ή έμμεσα, ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανάλογα την σκοπό επεξεργασίας, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης, τόπο γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, διεύθυνση κατοικίας, κατάστημα εργασίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα και τηλεομοιότυπο επικοινωνίας, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμό Επαγγελματικού Μητρώου (εφόσον υφίσταται), ΑΜΚΑ και λοιπές πληροφορίες μητρώων ασφαλιστικών ταμείων, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, δεδομένα που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

ΑΡΘΡΟ 4 – Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία μας δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως στοιχεία που αφορούν στην υγεία εργαζομένων.

ΑΡΘΡΟ 5 – Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τίθενται στη διάθεση της Εταιρείας μας, λαμβάνει χώρα:
στο πλαίσιο εκπλήρωσης συμβατικών όρων για την παροχή των υπηρεσιών μας.
στο πλαίσιο συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωση, και στο πλαίσιο προάσπισης των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας μας, των πελατών και των συνεργατών της.
Ειδικότερα, σε περιπτώσεις ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), η Εταιρεία μας διενεργεί την κατάλληλη επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την υποστήριξη των πελατών και των συνεργατών μας.

ΑΡΘΡΟ 6 – Σκοποί Επεξεργασίας

Η Εταιρεία μας δύναται να συλλέξει και να επεξεργασθεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να παρέχει της υπηρεσίες όπως αυτές καταγράφηκαν στο Άρθρο 1, στους πελάτες και τους συνεργάτες της.
Περαιτέρω, η Εταιρεία μας, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των εργοδοτικών της υποχρεώσεων, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υπαλλήλων της, ενώ ταυτόχρονα, προβαίνει στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εν γένει συνεργατών της στο πλαίσιο των συναλλακτικών σχέσεων που αναπτύσσει.

ΑΡΘΡΟ 7 – Πολιτική σχετικά με τα Cookies

Η Εταιρεία μας εγγυάται τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας (www.anodoslogistics.gr ) κατά την περιήγησή τους σε αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι δεν γίνεται χρήση Cookies.

ΑΡΘΡΟ 8 – Αποποίηση Ευθύνης για Ιστότοπους Τρίτων

Στον ιστότοπο της Εταιρείας πιθανόν να παρέχονται σύνδεσμοι, οι οποίοι ανακατευθύνουν τον επισκέπτη σε ιστότοπους τρίτων. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτούς. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου τρίτων ή για το περιεχόμενο των ιστότοπων τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 9 – Διαβίβαση σε Τρίτους

Είναι πιθανόν η Εταιρεία να διαβιβάζει τα ανωτέρω δεδομένα σε τρίτους, ιδίως όταν αυτό προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία ως υποχρέωση της ή, εναλλακτικά, σύμφωνα με τις εγγυήσεις που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις αυτές, ενημερώνει επαρκώς τα υποκείμενα των δεδομένων προτού προβεί στην εν λόγω διαβίβαση.
Σε περίπτωση κατά την οποία η διαβίβαση αφορά σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),  η Εταιρεία οφείλει να ελέγχει εάν:
 1)Η Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα προς την οποία θα γίνει η διαβίβαση.
 2)Τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών.
Σε διαφορετική περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται και η Εταιρεία δεν μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς αυτή, εκτός εάν ισχύει κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 10 – Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητάς μας, διατηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία της Εταιρείας, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος διατήρησης.

ΑΡΘΡΟ 11 – Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία, φροντίζει ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η κείμενη νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:
1.Το Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης στα δεδομένα.
2.Το Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων.
3.Το Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων.
4.Το Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων
5.Το Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων
6.Το Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Μέσω ταχυδρομείου

ΑΝΟΔΟΣ LOGISTICS ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.,  Διεύθυνση:Θέση Μεσαία Γέφυρα Μάνδρα Τ.Κ. 19600 

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Email: info@anodoslogistics.gr

Επιπλέον, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα ή έννομη υποχρέωση της Εταιρίας μας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα ν’ απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (www.dpa.gr). 

Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα

ΑΡΘΡΟ 13 – Επικαιροποίηση της Πολιτικής Προστασίας

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά καιρούς και κατά την κρίση της. Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα αναρτώνται στον ιστότοπο της Εταιρείας μας με ένδειξη ημερομηνίας. 

Έκδοση 1, Ημερομηνία Ανάρτησης 15/10/2021